Siâp 1
Siâp 2

Effaith FAWR

Mae ein rhaglenni wir yn newid bywydau, a gyda chanlyniadau trawiadol a pharhaol o ran lles, cyflogaeth, gwerth cymdeithasol ac arbedion cost cyhoeddus. Dyma symudedd cymdeithasol go iawn ar waith.

MAWR Sgwrs

Sgwrs Fawr

Y Sgwrs Fawr yw ein hymchwiliad arloesol, gwerthfawrogol i'r hyn y mae ein pobl ifanc yn ei feddwl a'i deimlo yn y byd ar ôl Covid. Darllenwch a gwyliwch pa mor heriol oedd canfod, gwrando a siarad â 12% o'r bobl ifanc 18 i 21 oed oedd yn byw yn Wrecsam yn 2023. A darganfod beth a ddywedon nhw wrthym am eu dyheadau, eu hofnau am y dyfodol, a'r mewnwelediadau go iawn i garfan o bobl ifanc yr effeithiwyd arnynt yn andwyol gan y pandemig.

Clywodd yr ymchwiliad hefyd gan 105 o gyflogwyr ledled Wrecsam a chlywodd yn uniongyrchol yr heriau o recriwtio a chadw pobl ifanc yn eu gweithleoedd. Ac yn bwysicach fyth sut rydym yn credu y gallwn eu helpu i gefnogi ein pobl ifanc gydag ymagwedd arloesol at gyflogaeth.

Lawrlwythwch ein WeMindTheGap – canfyddiadau ac ymateb ac adroddiad ymchwil Cyflogwyr, a Sgwrs Fawr – adroddiad ymchwil llawn pobl ifanc a chyflwyniad canfyddiadau ymchwil ategol yma.

Siâp 1

Sgwrs Fawr

Ymchwil yn canfod fideos

Gwrandewch ar ein Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler wrth iddi gynnig trosolwg o ganfyddiadau ymchwil y Sgwrs Fawr ac yn cyflwyno'r siaradwyr gwadd yn ein digwyddiad lansio.

Byddwch yn chwilfrydig a gwyliwch y fideos unigol isod a chyflwynwch eich hun i fod yn rhan o'r grŵp i newid bywydau 1000 o bobl ifanc yn Wrecsam mewn 1000 diwrnod.

Featured Video Thumbnail
Featured Video Thumbnail

Rachel Clacher, Sylfaenydd ac Ymddiriedolwr

Yn croesawu dros 50 o randdeiliaid i ddigwyddiad lansio canfyddiadau'r Sgwrs Fawr. Mae'n esbonio sut mae'r byd wedi newid dros y 4 blynedd diwethaf ac mae'r Sgwrs Fawr wedi ein helpu i gyrraedd a siarad â phobl ifanc. 

Featured Video Thumbnail

Kate Parsons, Arbenigwyr Newid Ymddygiad Hitch

Siaradodd â 12% o bobl ifanc yn Wrecsam gan ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol a phersonau datblygedig a ddefnyddiwyd wedyn i fodel newid ymddygiad Com-B.

Featured Video Thumbnail

Tamia Watson, Graddedig WeMindTheGap

Mae'n rhannu ei myfyrdodau ar ymchwil y Sgwrs Fawr a sut mae angen i ni barhau i weithio gyda'n gilydd i wneud y byd yn lle brafiach.

Featured Video Thumbnail

Julie Done, Ymchwil Gwneuthurwr Cymunedol a Phartner Cyflogwyr Wrecsam

Siaradodd â dros 100 o gyflogwyr yn Wrecsam ac mae'n rhannu ei chanfyddiadau ar sut y gallwn bontio'r bwlch rhwng cyflogwyr a phobl ifanc.

Featured Video Thumbnail

Ed Hughes, Cyfarwyddwr Gweithredol Gofal a Chymorth ClwydAlan

Mae Ed yn un o'n Partneriaid Cyflogwyr gwerthfawr ac mae'n rhannu'r heriau sy'n wynebu cyflogwyr a phobl ifanc, a phwysigrwydd gweithio gyda WeMindTheGap.

Featured Video Thumbnail

Diane Aplin, Prif Swyddog Effaith

Mae Diane yn arwain ein gwaith effaith a gwerthuso ac mae wedi treulio amser yn edrych y tu allan i Wrecsam i weld beth mae gweddill y DU yn ei brofi. Diane sy'n rhannu'r hyn sy'n gwneud Wrecsam mor unigryw.

Featured Video Thumbnail

Ali Wheeler, Prif Swyddog Gweithredol WeMindTheGap

Yn egluro sut mae WeMindTheGap yn mynd i ymateb, addasu, newid ac adeiladu rhaglenni cymorth newydd i bobl ifanc. Pwysleisiodd Ali na allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain, ac mae'n galw ar bawb sy'n gwylio'r fideos hyn i gefnogi'r Sgwrs Fawr.

Featured Video Thumbnail

Syr John Timpson, Noddwr WeMindTheGap

Mae'n rhannu sut mae'r adroddiad ymchwil yn dangos bod angen y sgwrs, ac mae'r casgliadau'n nodi heriau pellach sydd bellach yn gofyn am ffyrdd newydd o weithio.

Featured Video Thumbnail

Ali Wheeler, Prif Weithredwr yn cau araith

Mae Ali yn cau lansiad canfyddiadau'r Sgwrs Fawr ac yn esbonio sut mae hyn yn ddechrau cyfleoedd go iawn i bobl ifanc yn Wrecsam.

Siâp 1

Diolch am gymryd yr amser i wylio, darllen ac ystyried canfyddiadau'r Sgwrs Fawr a'n hymateb iddo.

Felly beth nesaf?

Cofrestrwch eich diddordeb mewn Hyfforddiant Newid Ymddygiad

Arrow ar gyfer cyswllt allanol

Cofrestrwch eich diddordeb mewn Hyfforddiant Profiad Plentyndod Niweidiol

Arrow ar gyfer cyswllt allanol

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darganfod mwy am ganfyddiadau ymchwil Big Conversation

Arrow ar gyfer cyswllt allanol

Cwrdd â'n gappies

"Am ddeunaw mis roeddwn i wedi bod yn teimlo pob math o emosiynau - a dweud y lleiaf!"

Darllenwch Stori Chloe

"Mae WeMindTheGap wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi na fyddwn i erioed wedi breuddwydio eu bod nhw'n bosibl, gan gynnwys ennill lle chwe mis ar Raleigh International. Mis nesaf rydw i'n mynd i weithio yn Nepal - alla i ddim aros i ddweud wrthych chi sut mae'n mynd!"

Darllenwch stori Shahida

"Ym mis Mawrth 2017, fe wnes i basio fy nghwrs ymsefydlu yn PGL gyda chanmoliaeth fawr. Rwyf bellach yn gweithio fel hyfforddwr ar y safle, gan helpu pobl ifanc i oresgyn eu hofnau o ddydd i ddydd."

Darllenwch stori Sophie

"Rydyn ni wedi gwneud cymaint o bethau gwahanol ac rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau ymarferol. Rwy'n berson gwahanol nawr."

Darllenwch stori Vicki

"Ro'n i'n 16 mlwydd oed pan ges i fy hun yn byw yn yr hostel yn Wrecsam. Dywedodd fy nghefnogwr yn yr hostel y dylwn i wneud cais am y rhaglen yn WeMindTheGap."

Darllenwch stori Sophie

"Rwy'n teimlo'n llawer mwy positif a hyderus. Roedd ein Capteiniaid a'r Cyfeillion Cyntaf mor addas i bob un ohonom a nhw oedd y 'sbardun' roeddem ni i gyd ei angen ar adegau."

Darllenwch stori Lauren

Effeithiau gwirioneddol a pharhaol

Canlyniadau

AR GYFER POB RHAGLEN O 10 GAPPIE

80%

wedi graddio o'r rhaglen

8

o raddedigion yn cael eu cyflogi am chwe mis

45

o leoliadau gwaith wedi'u cwblhau gyda'n cyflogwyr partner

LLES

67%

o raddedigion yn dweud eu bod nhw'n profi gwell iechyd meddwl

100%

o raddedigion yn dweud eu bod nhw bellach yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth dros eu bywyd

86%

o raddedigion yn dweud bod ganddynt fwy o hyder

AR ÔL Y RHAGLEN

60%

o raddedigion yn dod o hyd i waith

32%

o raddedigion yn mynd ymlaen i Addysg Bellach neu Uwch

95%

o raddedigion yn ennill cymwysterau newydd

89%

mae iechyd meddwl graddedigion yn well

91%

o raddedigion yn teimlo bod ganddynt ddewisiadau newydd

*ar gyfartaledd

Ffynhonnell: Dadansoddiad Hatch Regeneris o ddata WMTG. Nodwch fod yr holl ddata blynyddol wedi'i addasu i brisiau 2019/20.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir ym mis Gorffennaf 2020.

Effeithiau

O FEWN 1 FLWYDDYN YN DILYN GRADDIO

Effaith gymdeithasol

£550,000

fesul carfan o ddeg o bobl ifanc

Arbed costau cyhoeddus

£190,000

fesul carfan o ddeg o bobl ifanc

Am bob £1 a fuddsoddir, rydym ni'n dychwelyd £3.60 mewn gwerth cymdeithasol o fewn 18 mis.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir ym mis Gorffennaf 2020.

Darllenwch ein Adroddiad Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad

"Ro'n i'n 16 mlwydd oed pan ges i fy hun yn byw yn yr hostel yn Wrecsam. Dywedodd fy nghefnogwr yn yr hostel y dylwn i wneud cais am y rhaglen yn WeMindTheGap.

Dim ond newydd droi'n 18 mlwydd oed oeddwn i felly fi oedd y gappie ieuengaf i gael cynnig lle."

Mwy o Straeon

Pan fyddwn yn dweud newid bywyd, rydym ni wir yn ei olygu

Dyma beth sydd gan rai o'n gappies i'w ddweud am sut wnaeth WeMindTheGap eu helpu i drawsnewid eu bywydau.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni