Siâp 1
Siâp 2

Dod â ni
i'ch cymuned

Gall ein rhaglenni drawsnewid bywydau pobl ifanc mewn unrhyw leoliad neu unrhyw safle. Trwy ddod â ni i'ch cymuned byddwch yn galluogi pobl ifanc i greu dyfodol nad oeddent erioed yn meddwl ei fod yn bosibl.

Siarad â ni am
newid bywydau

Gallwn deilwra ein rhaglenni i ddiwallu anghenion unigryw eich sefydliad neu eich cymuned, gallai hyn gynnwys:

  • Cynghorau
  • Sefydliadau ieuenctid
  • Clybiau chwaraeon
  • Ysgolion a cholegau
  • Gwasanaethau sector cyhoeddus

Mae'n ymwneud â symudedd cymdeithasol ar waith...

Rydym ni'n adeiladu partneriaethau cynhwysol i ddarparu cyfleoedd i ddynion a merched ifanc nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol. Rydym ni'n herio'r system a'r status quo, ac yn 'creu pentref i fagu plentyn'.

Nid yw hyn yn ymwneud â thicio bocsys, mae hyn yn ymwneud â newid gwirioneddol a pharhaol i bobl ifanc sy'n haeddu gwell.

Pam ein comisiynu?

Mae 70% o'r bobl ifanc sy'n cwblhau ein rhaglenni yn mynd ymlaen i gyflogaeth â thâl neu wirfoddoli.

Ar gyfer pob 10 o gappies, rydym ni'n cyflawni effaith gymdeithasol o £550,000 ac arbedion cost cyhoeddus o £190,000 – y cyfan o fewn blwyddyn i gappies raddio.

Am bob £1 a fuddsoddir, rydym ni'n dychwelyd £3.60 mewn gwerth cymdeithasol o fewn 18 mis.

Lawrlwythwch ein pecyn comisiynu

Cwrdd â rhai o'r gappies sydd wedi cwblhau
ein rhaglen

Siâp 3

Pan fyddwn ni'n dweud newid bywyd,
rydym ni wir yn ei olygu

Roedd Hannah mewn perthynas o gamdrin ac yn byw mewn hostel pan wnaethon ni gwrdd â hi - doedd hi ddim yn gweld dyfodol iddi hi ei hun. Ar ôl cwblhau ein rhaglen WeGrow, heddiw mae ganddi swydd mae'n ei charu, car, ac mae'n arbed arian ar gyfer morgais.

Darllen Mwy o Straeon

Mae WeMindTheGap yn mynd i'r afael â 9 o'r 17 Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Beth maen nhw'n ei feddwl

Cyngor Sir Fflint

Fe wnaethom ni weithio gyda Chyngor Sir y Fflint am y tro cyntaf yn 2017/18 ac ers hynny rydym ni wedi rhedeg dwy raglen lwyddiannus arall gyda chefnogaeth lawn a gweithredol gan y cyngor.

Yr uchelgais oedd i ni feithrin perthynas gyda gwahanol dimau ar draws y cyngor i hyrwyddo cyfleoedd y rhaglen. O'r tîm Gadael Gofal i denantiaeth a thai, i gyflogadwyedd i gyfiawnder ieuenctid, rydym ni wedi gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth â'r tîm arweinyddiaeth a'r staff wrth iddynt ymdrechu i gyflawni eu hagenda gwerth cymdeithasol. Drwy gydweithio â rhai o gyflogwyr mwyaf y sir, rydym ni'n dangos ein dull cyhoeddus-preifat. Bob amser wrth law i helpu i ddatrys heriau a chefnogaeth trosoledd ar draws y cyngor a'i ddarparwyr, maen nhw bob amser yno i ddathlu ein buddugoliaethau ar ôl graddio.

"Ar ôl rhedeg y cynllun peilot y llynedd ac arsylwi ar yr effaith wirioneddol iawn ar y menywod ifanc hyn, a'r nifer digynsail sydd wedi aros y tu allan i'r system fudd-daliadau, rydym ni wedi comisiynu WeMindTheGap i redeg rhaglen bob blwyddyn."

- Colin Everett, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Sir y Fflint

Mwy o Straeon

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni