Wrth i ni ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni yn canolbwyntio ar symud mwy i'n hiechyd meddwl, mae Julie Done ein Gwneuthurwr Cymunedol Wrecsam yn trafod yr heriau sy'n wynebu pobl ifanc o ran iechyd meddwl a'r rôl bwysig y mae symudiad yn ei chwarae yn ei raglenni cymorth.

Mae'r ffocws ar symud a'i bwysigrwydd i iechyd meddwl da yn ffocws i'w groesawu ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni.

Mae ein gwaith yn WeMindTheGap yn parhau i dynnu sylw at y cyfnod heriol yr ydym yn byw ynddo o ran iechyd meddwl ein pobl ifanc, yn enwedig o ran unigrwydd ac unigedd.

Rydym yn gwybod trwy ein hymchwil ein hunain o'r enw Y Sgwrs Fawr yn Wrecsam, a gysylltodd dros 400 o bobl ifanc 18-21 oed i gael mewnwelediad i'r heriau y maent wedi bod yn eu hwynebu ers y pandemig, bod 46% yn dweud eu bod yn profi unigrwydd.

Dywedodd bron i hanner nad ydyn nhw, hyd yn oed pan maen nhw gyda phobl maen nhw'n eu hadnabod, nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n perthyn. Dywedodd un o bob tri hefyd eu bod wedi rhoi'r gorau i'r pethau roedden nhw'n eu mwynhau cyn Covid.

Gall unigrwydd gael effaith sylweddol ar iechyd corfforol a meddyliol, gydag astudiaethau ymchwil yn dangos y gall fod mor niweidiol ag ysmygu 15 sigarét y dydd. Mae ymchwil gan y Sefydliad Iechyd Meddwl hefyd yn dangos y cysylltiadau sefydledig rhwng unigrwydd ac iechyd meddwl gwael, gyda chysylltiadau cryf ag iselder a phryder.

Gall yr heriau hyn fod yn rhwystrau gwirioneddol i bobl ifanc o ran symud - gwyddom o'n gwaith yn cefnogi pobl ifanc ledled Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin bod y rhai sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan iechyd meddwl yn ei chael hi'n anodd gadael eu hystafelloedd gwely.

Dyma pam rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau bod symud yn rhan bwysig o'n rhaglenni cymorth, sydd i gyd yn canolbwyntio ar helpu pobl ifanc i fagu eu hyder, ymgysylltu â'u cyfoedion a gwneud cysylltiadau i gynyddu teimladau o berthyn, ac i helpu i feithrin eu sgiliau i'w cefnogi i fyd gwaith.

Yn benodol, mae bod yn egnïol yn rhan fawr o'n Rhaglen WeGrow, sy'n rhedeg dros 12 mis ac sy'n darparu chwe mis o gyflogaeth i bobl ifanc gan gynnwys hyfforddiant bywyd, ac yna chwe mis o gefnogaeth ymroddedig.

Mae wythnos nodweddiadol i berson ifanc sy'n cymryd rhan yn WeGrow yn dechrau gyda Brain Gym ar fore Llun - llawer o symud i ddeffro ymennydd a chorff, gan eu hannog i gael hwyl a chyfle i sgwrsio am eu penwythnosau. Mae'n ymwneud â'u helpu i deimlo'n egnïol am yr wythnos i ddod.

Rydym hefyd yn sicrhau bod pob wythnos yn cynnwys taith gerdded llesiant i roi lle ac amser i fod yn y foment ac ym myd natur, rhywbeth yr ydym yn gwybod sy'n bwysig iawn i gefnogi iechyd meddwl da.

Mae elfennau eraill y rhaglen yn cynnwys taith addysg awyr agored sy'n llawn symudiad, dysgu, ymestyn, parthau cysur a hunan-fyfyrio. Rydym hefyd yn ymgorffori gwirfoddoli, gan ein bod yn gwybod o'r pum ffordd i les mai rhoi rhywbeth yn ôl yw un o'r pethau gorau y gallwn ei wneud ar gyfer ein lles meddyliol. Mae hyn hefyd yn helpu i roi'r ymdeimlad hwnnw o berthyn a chymuned i bobl ifanc y mae llawer yn ei chael hi'n anodd dod o hyd iddo mewn rhannau eraill o'u bywydau, sy'n aml yn cynnwys gweithgarwch corfforol.

Ar draws ein holl raglenni cymorth, ein nod yw adeiladu mewn llawer o gyfleoedd i bobl ifanc fod yn egnïol, fel ffordd bwysig iawn o gysylltu, cael hwyl a rhyddhau endorffinau. Mae hyn yn amrywio o gemau pêl-osgoi i chwarae mewn parciau, oherwydd mae'r rhain yn ffyrdd gwych o hybu egni a morâl a'u galluogi i ddychwelyd i'n hybiau cymunedol i gymryd rhan mewn gweithdai â meddwl cliriach.

Fodd bynnag, mae'r daith tuag at annog symud tuag at well iechyd meddwl yn parhau i fod yn her i bob sefydliad sy'n gweithio i gefnogi pobl ifanc. Mae llawer o bobl ifanc yn wynebu rhwystrau sylweddol fel cyfyngiadau ariannol, lleol mynediad i fannau diogel, neu ddiffyg hyder i gymryd y cam cyntaf y tu allan i'w drysau ffrynt.

Mae ein gwaith yn WeMindTheGap yn ymwneud â cheisio chwalu'r rhwystrau hyn, a dim ond y dechrau yw ymgysylltu â'n rhaglenni, ond gyda chefnogaeth, gofal a dealltwriaeth ddofn ymroddedig o'r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu, gwyddom y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i'w bywydau, a thrwy feithrin partneriaethau cryf, gwyddom y gallwn wneud llawer mwy.

Os ydych chi'n gweithio i gefnogi pobl ifanc, neu'n darparu unrhyw weithgareddau y gallai'r bobl ifanc rydyn ni'n gweithio gyda nhw ymgysylltu â nhw i gefnogi eu hiechyd meddwl, boed hynny drwy symud neu fathau eraill o gymorth, byddem wrth ein bodd yn archwilio sut y gallem gydweithio i wneud mwy i wella bywydau pobl ifanc.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda heddiw.

Mae WeMindTheGap yn cael ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rhannu'r stori hon

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni