Trosolwg ac adroddiadau Big Conversation. 

Mae'r Sgwrs Fawr yn ymgais ddigynsail i fynd y tu mewn i bennau ac i galonnau'r bobl hynny sydd wedi profi tarfu mor ddidrugaredd ar eu bywydau a'u haddysg gan Covid19, ac sy'n hynod o anodd eu cyrraedd: ein pobl ifanc 18 i 21 mlwydd oed.  Bwriad Y Sgwrs Fawr yw dod o hyd i bobl ifanc i ddechrau mewn tref unigol - Wrecsam - a oedd rhwng 16 a 18 mlwydd oed pan darodd y pandemig ac yna siarad gyda nhw.

Yr amcanion? Deall beth sydd wir yn eu 'sbarduno' mewn oes o ddryswch, anhrefn a sŵn unwaith mewn cenhedlaeth. Yna, gyda'r ddealltwriaeth honno, creu'r cyfleoedd cywir iddyn nhw.

Lawrlwythwch ein WeMindTheGap – canfyddiadau ac ymateb ac adroddiad ymchwil cyflogwyr yma.

Lawrlwythwch y Sgwrs Fawr lawn – adroddiad ymchwil llawn pobl ifanc a chyflwyniad canfyddiadau ymchwil ategol yma.

Datganiad i'r wasg lawn y Sgwrs Fawr - gan dynnu sylw at effaith y pandemig ar bobl ifanc yn Wrecsam

Mae'r elusen y tu ôl i brosiect arloesol yn Wrecsam i ymgysylltu â phobl ifanc 18-21 oed i ddeall effaith pandemig Covid wedi cael ar eu bywydau ac mae addysg wedi rhannu ei ganfyddiadau â sefydliadau lleol.

Mae'r prosiect, a elwir yn 'The Big Conversation' yn cael ei arwain gan WeMindTheGap a'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Coleg Cambria a chyflogwyr gan gynnwys Net World Sport. Roedd partneriaid allweddol eraill yn Y Sgwrs Fawr yn cynnwys Prifysgol Wrecsam a'r arbenigwyr newid ymddygiad Hitch Marketing a gynhaliodd yr ymchwil.

Roedd y Sgwrs Fawr yn ymgysylltu dros 400 o bobl ifanc 18–21 oed drwy sianeli arolwg digidol, ymgysylltu â'r safle, grwpiau ffocws a chyfweliadau.

Ymhlith ei ganfyddiadau allweddol, amlygodd yr ymchwil fod 46 y cant o bobl ifanc yn dweud eu bod yn profi unigrwydd er gwaethaf ail-ymgysylltu ag addysg ers y pandemig, dywedodd 37% eu bod wedi colli diddordeb mewn addysg a dywedodd un o bob tri eu bod wedi rhoi'r gorau i'r pethau yr oeddent yn eu mwynhau cyn Covid.

Dywedodd bron i hanner eu bod hyd yn oed pan maen nhw gyda phobl eu bod nhw'n gwybod nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n perthyn, ac ers pandemig Covid maen nhw'n teimlo'n fwy unig.

Rhannodd llawer o bobl ifanc hefyd eu bod yn teimlo nad oes ganddynt y sgiliau cymdeithasol megis gwytnwch, cymhelliant a menter i fod yn rhan o'r gweithle, ac felly maent yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i, sicrhau ac aros mewn gwaith.

Roedd hyn yn cefnogi canfyddiadau gan dros 100 o gyflogwyr lleol a oedd hefyd yn cymryd rhan fel rhan o'r ymchwil, a ddywedodd fod llawer o bobl ifanc yn mynychu cyfweliadau neu'n gweithio heb wybodaeth a phrofiad o 'reolau cyflogaeth anysgrifenedig' megis cyrraedd y gwaith ar amser, bod yn barod yn gorfforol ac yn feddyliol, cwsg a diet da.

Amlygodd y prosiect hefyd fod rhai pobl ifanc yn Wrecsam yn ffynnu ac yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd go iawn, ar ôl troi eu hobïau yn gynlluniau gwneud arian yn ystod y pandemig ac eisiau gallu cael gafael ar wybodaeth a chefnogaeth broffesiynol i'w helpu i ddatblygu'r sgiliau hyn.

Dywedodd Ali Wheeler, Prif Swyddog Gweithredol WeMindTheGap: "Mae gwaith WeMindTheGap yn ymwneud â thrawsnewid bywydau pobl ifanc. Mae'r byd wedi newid yn ddramatig dros y pedair blynedd diwethaf a bod hyn wedi effeithio ar lawer o bobl ifanc. Mae'r Sgwrs Fawr wedi bod yn gyfle gwerthfawr iawn i siarad â phobl ifanc yn

Wrecsam i ddysgu a deall yr heriau y maent yn eu hwynebu fel y gallwn weithio gyda phartneriaid eraill ar draws yr ardal i edrych ar sut y gallwn newid y ffordd rydym yn gweithio i greu'r gefnogaeth a'r cyfleoedd y mae ein pobl ifanc yn eu haeddu ar gyfer dyfodol mwy disglair. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am eu cefnogaeth i'n helpu i gynnal y Sgwrs Fawr."

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg Cyngor Wrecsam: "Mae'r Sgwrs Fawr yn brosiect pwysig iawn a fydd yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r heriau sy'n wynebu pobl ifanc leol ac archwilio ffyrdd y gallwn ddatblygu cefnogaeth i'w galluogi i gyflawni eu dyheadau."

Ychwanegodd Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam: "Mae arbenigedd WeMindTheGap mewn ymgysylltu â phobl ifanc wedi bod yn amhrisiadwy wrth ddatblygu'r gwaith hwn ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i gydweithio i ddefnyddio'r data a'r mewnwelediad a gasglwyd i sicrhau ein bod yn creu'r cyfleoedd cywir yn Wrecsam i'n holl bobl ifanc ffynnu."

Mae canfyddiadau'r Sgwrs Fawr yn gwneud nifer o argymhellion gan gynnwys cyd-ddylunio nifer o hybiau lleol ar gyfer pobl ifanc lle gallant fynd i leisio eu barn ac ymgysylltu â chymorth a chael eu cyfeirio atynt. Mae WeMindTheGap eisoes wedi lansio canolfan ar gyfer pobl ifanc yn Nhŷ Avow yn Wrecsam sydd wedi bod yn boblogaidd gyda phobl ifanc leol sy'n ei ddefnyddio'n rheolaidd ac sydd wedi tynnu sylw at y gwerth y credant ei fod yn ei gynnig.

Mae argymhellion eraill yn cynnwys datblygu Hwb Cyflogadwyedd Amgen lle gall pobl ifanc ddysgu a datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, tra gall cyflogwyr gael cymorth i'w helpu i recriwtio a chadw pobl ifanc mewn cyflogaeth, yn ogystal ag ymyrraeth ailosod lle helpodd cyn-fyfyrwyr ifanc neu eiriolwyr WeMindTheGap i ddatblygu model Explorer sy'n annog pobl ifanc i fod yn gyd-ddylunwyr ac ymchwilwyr i helpu i hyrwyddo'r sgyrsiau a ddechreuwyd trwy'r Sgwrs Fawr.

Dywedodd Ed Hughes, Cyfarwyddwr Gweithredol cymdeithas dai ClwydAlyn ac un o bartneriaid cyflogwyr WeMindTheGap, wrth sôn am yr ymchwil: "Mae'r Sgwrs Fawr yn alwad wirioneddol i weithredu i gyflogwyr i wneud mwy i gefnogi pobl ifanc i'w cefnogi i fyd gwaith a'u galluogi i ffynnu yn eu rolau. Yng Nghlwyd Alyn rydym yn cydnabod yr angen a'r gwerth o annog mwy o bobl ifanc i mewn i'n sefydliad, mae'r ymchwil hon yn werthfawr i'n helpu i ddeall sut y gallwn wneud hyn yn fwy effeithiol, ac mae gweithio gyda phartneriaid fel WeMindTheGap yn bwysig iawn i'n helpu i ymchwilio i'r rhai sy'n cael eu tynnu ymhellach o'r farchnad swyddi."

Ychwanegodd Syr John Timpson, Cadeirydd Grŵp Timpson a Noddwr WeMindTheGap: "Mae canfyddiadau'r Sgwrs Fawr wir yn tynnu sylw at yr angen i gael y sgyrsiau hyn â phobl ifanc, gan ein helpu i ddeall pam eu bod yn ymddwyn fel y maent yn ymddwyn fel y maent yn ei wneud, yn enwedig y rhai a orfodwyd i aros gartref yn ystod y pandemig. Gwyddom fod mwy o bobl ifanc nag erioed yn ei chael hi'n anodd cymryd rhan mewn bywyd y tu hwnt i'w sgrin, ac mae hyn yn codi'r cwestiwn hanfodol o beth allwn ni ei wneud fel cyflogwyr i gefnogi pobl ifanc wrth iddyn nhw ddechrau ar fywyd gwaith. Nawr bod gennym y dystiolaeth, mae'n bwysig ein bod yn defnyddio hyn i archwilio sut y gallwn wneud pethau'n wahanol i greu'r cyfleoedd cywir i bobl ifanc gyflawni eu potensial ym myd gwaith."

Felly beth nesaf? 

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darganfod mwy am hyfforddiant newid ymddygiad yn eich cymuned drwy e-bostio admin@wemindthegap.org.uk

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darganfod mwy am sut y gallwn eich helpu chi, eich sefydliad neu'ch man gwaith i ddeall effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod trwy e-bostio admin@wemindthegap.org.uk

Rhannu'r stori hon

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni